CCWW nº 12

CRÓNICAS WAGNERIANAS nº 13, contidos: Os Concertos de Cámara da AWG (2013-2018), Siegmund como especial Heldentenor, Harold Foster (IIª parte), Tristán e Isolda & Romeo y Julieta, Entrevista a Gabriel Lezcano (tenor), Biografía de J. S. Bach, Muerte y Transfiguración de R. Strauss, Bayreuth 2017 e mais... Suscreba-se á única revista de cultura musical galega e wagneriana>

IV CONCERTO AWG 2017

IVº CONCERTO DE CÁMARA DA AWG: ORIXES LITERÁRIAS DE PARSIFAL: Shubert, H. Wolf, Von Esenbach, Wogelweide, R. Wagner, fragmentos do Parsifal, Wesendonck Lieder, con Pilar Vázquez (mezzo) e Elisa Rapado (piano),21 ABRIL 2018, sábado ás 12 h. Museu de Belas Artes da Coruña,

APRESENTAZÓN / Introduction

ASOCIAZÓN WAGNERIANA DA GALIZA

Wagnerian Association of Galice
Wagnerschen Verband von Galizien


Unha asociazón de tradizón coruñesa ao seu alcance (1980-2010)

A nosa asociazón, hoxe denominada Asociazón Wagneriana da Galiza botou a andar hai xa mais de trinta e seis anos nesta cidade da Coruña, cando un grupo de xóvenes herculinos, movidos polo amor e admirazón á música clásica e Ópera, en especial á magna obra de Richard Wagner e ao Romantismo, crian a que se denominara inicialmente Asociazón Xuvenil Wagneriana.

Nese mesmo ano de 1980 nasce tamén o que vai ser o sei órgao de expresión, a revista Nothung, que chegaria a converter-se nun referente do wagnerismo español e portugués, cos seus 50 números publicados. A relazón de contidos de dita publicazón está disponíbel na páxina web, http://www.awagnergal.blogspot.com/ e na data actual estamos a dixitalizar os seus contidos.

Logo de estar detida por uns anos as actividades do centro, retoma-se a finais de 2003 e comezos de 2004 cunha nova etapa para o wagnerismo galego. Os mozos dos anos oitenta son hoxe homes e mulleres do século XXI, e trás unha adaptazón estatuária pertinente, a nosa entidade retoma a actual denominazón que posúe.

Cumpriria destacar na Coruña e para história da AWG, a iniciativa dos festivais de Ópera, Tempadas Líricas e a OSG, que desde 2001 a 2013 (Die Walküre, Das Rheingold, Lohengrin, Siegfried, Ocaso dos deuses, Tristán e Isolda)  en diante fomentan e interpretan de xeito singular a obra de Wagner: todo un avance para o nivel da cultura musical da nosa cidade, onde xa existia unha arraigada tradizón de representazóns operísticas de corte clasicista e italiana desde finais do XIX.

Fins da nosa asociazón. O fomento e a cultura musical do romantismo, da vida e obra de Richard Wagner e a música galega culta, así como da sua escola musical e intelectual: Siegfried Wagner, H. Wolf, R. Strauss, Bruckner, G. Mahler, e tamén os xeitos influenciados en Pascual Veiga, Gregório Baudot ou E. Rodríguez Losada, entre outros.
Actividades. Concertos musicais; charlas, congresos; edizón de publicazóns próprias; excursións culturais; cursos de iniciazón á cultura musical, audicións e vídeos; viaxes de carácter investigador e outras de coñecimento da vida e obra wagneriana e doutros autores da escola e similares; conferéncias, publicazón de escritos, concursos, exposizóns, etc.

Traballo en proceso. Nestes momentos está-se a traballar nunha obra escrita que procurará ser o compéndio da relazón do wagnerismo con esta cidade coruñesa desde o ano oitenta até a actualidade. No noso blogue estará disponíbel desde 2010 a revista en PDF, CRÓNICAS WAGNERIANAS onde desenvolveremos a crítica musical wagneriana representada no noso país, alén de ir dixitalizando os contidos da referente revista Nothung.

Para mais informazón dirixir-se a: awgaliza@gmail.com


_________________________________________________________THE  WAGNERIAN ASSOCIATION OF GALICIA
An association of Coronnese tradition to your reach (1980-2010)

Our Association, known today as the Wagnerian Association of Galicia, initiated its path in the City of Coronna nearly thirty years ago, when a bunch of youths moved by their love and admiration for classical music in general and opera in particular, inclined their unreserved dedication to Richard Wagner´s great compositions and to the renewal of the Romanticism in which the former was born.
These youngsters strived to eventually found what initially was known as the Wagnerian Youth Association.
In that very first year of 1980 the magazine NOTHUNG sees the light for the first time. It is to become the written expression of the wagnerian Universe and, in time, the most significant reference of the Spanish and Portuguese wagnerism, with over 50 numbers published. The index of the publication is available in: http//www.awagnergal.blogspot.com/ . We are at present in the process of digitalizing its contents.
The Association hibernates for some years and comes back to life by the end of 2003, with a renewed strength to retake the Galician wagnerism. The youngsters of the 80´s have become the grown-ups of the 21st century. With a pertinent brushing-up of the original statutes, the Association takes its actual name. 
 It is worth pointing out the initiative that culturally enhances the City of Coronna, rendered by the efforts of the OSG since 2001 at 2013 (Die Walküre, Das Rheingold, Lohengrin, Siegfried, The Dawn of the Gods, Tristan and Isolde). From then on the AWG is to promote and perform Wagner´s works in a particular fashion: Indeed, this most significant advance in the field of music was rooted in a deep-set tradition of classical music and Italian opera, enjoyed in the City since the beginnings  of the 19th Century.
- Purposes and ends of our AssociationTo promote the culture and music of Romanticism, in particular that of Wagner´s;  to bring back into light the cultured Galician music as well as its intellectual and musical schools, e.i., Sigfried Wagner,  H. Wolf, R. Strauss and the composers influenced by the same tendency, such as the local Pascual Veiga,  Gregório Baudot and E. Rodriguez Losada, amongst others.
- Activities: Concerts, talks and debates,congresses, the publishing of our own works, cultural excursions, ab-initio courses in musical culture, auditions and videos, journeys of investigating nature as well as the knowledge of Wagner´s life and works, other composers’ of the same school of thought, contests, exhibitions, etc.
- Works in progress: We are developing a written work which intends to be the summary of the relationship between wagnerism and the City of Coronna from 1980 to present time. The magazine in pfd "CRÓNICAS WAGNERIANAS" will be available in our blog as from 2010, time in which we intend to develope a constructive critical sensibility on the wagnerian music performed in our country, besides continueing digitalizing the contents of our magazine "NOTHUNG".
For further information please refer to awgaliza@gmail.com

_________________________________________________________

ASOCIACIÓN WAGNERIANA DE GALICIA
Una asociación de tradición coruñesa a su alcance (1980-2011)

Nuestra asociación, hoy denominada Asociazón Wagneriana da Galiza / Asociación Wagneriana de Galicia, inició su camino hace ya treinta años en esta ciudad de Coruña, cuando un grupo de jóvenes herculinos, movidos por el amor y admiración por la música clásica y la Ópera, en especial por la magna obra de Richard Wagner y el Romanticismo europeo en general, crean lo que se denominaría inicialmente Asociazón Xuvenil Wagneriana.

En ese mismo año de 1980 nace también el que va a ser el órgano de expresión de dicha asociación, la revista-boletín Nothung, que llegaría a convertirse en un referente del wagnerismo español y portugués, con sus 50 números publicados. La relación de contenidos de dicha publicación está disponible en nuestro blog, http://www.awagnergal.blogspot.com/,  y a fecha actual, estamos digitalizando sus contenidos.

Después de estar detenida por unos años las actividades del centro, retomamos a finales del 2003 y comienzos de 2004, una nueva etapa para el wagnerismo gallego. Los jóvenes de los años ochenta son ahora hombres y mujeres del siglo XXI, y después de una adaptación de estatutos pertinente, nuestra entidad adopta la actual denominación que hoy poseemos.
Es preciso destacar en Coruña y para la historia de la AWG, la iniciativa de incluir a Wagner en los festivales de Ópera y de la OSG desde 2001 a 2013 (Die Walküre, Das Rheingold, Lohengrin, Siegfried, Ocaso de los dioses y Tristán e Isolda, todos en versiones concierto) ya que en adelante se fomenta e interpreta de manera singular un extenso programa de la obra wagneriana: todo un avance para el nivel musical y cultural de nuestra ciudad, donde ya existía una arraigada tradición de representaciones operísticas de corte clasicista-belcantista e italiana desde finales del XIX.
Fines de nuestra asociación. El fomento de la cultura musical del romanticismo europeo, vida, obra y legado de la obra de Richard Wagner y la música culta gallega, así como de su escuela musical e intelectual: Siegfried Wagner, H. Wolf, R. Strauss, y también los modos de la influencia wagneriana en Pascual Veiga, Gregório Baudot o E. Rodríguez Losada, entre otros.
Actividades.
Conciertos musicales; charlas, congresos; edición de publicaciones propias; excursiones culturales; cursos de iniciación a la cultura musical, audiciones y vídeos; viajes de carácter investigador y otras de conocimiento de la vida y obra wagneriana con otros autores de su escuela y sus similares; publicación de escritos, concursos, exposiciones, etc.
Trabajo en proceso. En estos momentos se está trabajando en una obra escrita que procurará ser el compendio de la relación del wagnerismo de esta ciudad coruñesa desde el inicial año 80 hasta la actualidad. En nuestro blog está disponible desde 2010 la revista en PDF CRÓNICAS WAGNERIANAS, donde exponemos la crítica musical wagneriana que se represente en nuestro país, además de ir digitalizando los contenidos de la ya referente revista Nothung.
Para más información, dirigirse a: awgaliza@gmail.com